สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ ของผู้ปกครองนักเรียน
Detail :

สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.

โดยกรอกข้อมูลตาม Link หรือ QR-Code  รหัสโรงเรียน 85012001