การเปิดเรียน on-site เต็มรูปแบบ
Detail :

การเปิดเรียน on-site เต็มรูปแบบ 

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป