การอบรมขยายความรู้่เพื่อรองรับการประเมินรางวัล OBECQA ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564