ผลการพิจารณาคัดเลือกโควต้า ม.3 ปีการศึกษา 2564
Detail :

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ปีการศึกษา 2564

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน

เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2564 ดาวนโหลด

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน

เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2564 สำรอง ดาวนโหลด