รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
Detail :

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิก)

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิก)

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้าศึกษา

ประเภทนักเรียน คุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร อยูในประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทเขตพื้นที่บริการ 11(สมัครออนไลน์) ปิดรับสมัครแล้ว

(รับสมัครวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ 12 (สมัครออนไลน์) ปิดรับสมัครแล้ว

(รับสมัครวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ 13(สมัครออนไลน์) ปิดรับสมัครแล้ว

(รับสมัครวันที่ 24 - 27 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 14 (สมัครด้วยตัวเอง ณ ห้องวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 2 )

(รับสมัครวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 41 (สมัครออนไลน์) ปิดรับสมัครแล้ว

(รับสมัครวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนอื่น 42 (สมัครออนไลน์) ปิดรับสมัครแล้ว

(รับสมัครวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ 43  (สมัครออนไลน์)  ปิดรับสมัครแล้ว

(รับสมัครวันที่ 24 - 27 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  44 (สมัครด้วยตัวเอง ณ ห้องวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 2 )

(รับสมัครวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.)