กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์