ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ
Detail :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ และตารางสอบ

นักเรียนที่ไม่สามารถดาว์น์โหลดใบสมัคร สามารถดาว์น์โหลดใบสมัครได้ตาม Link 

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบ เลขที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ และตารางสอบ (หนังสือนำ)

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564)

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  (สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564)

ดาวน์โหลดใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ  ยกเว้นนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ

(นักเรียนพิมพ์ใบสมัครและบีตรประจำตัวสอบ โดยบัตรประจำตัวสอบให้นักเรียนติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว และเขียน เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ  อาคารสอบ พร้องทั่งลงชื่อในบัตรประจำตัวสอบให้เรียบร้อย นำมาเป็นหลักฐานในการสอบด้วย)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ใบสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตพื้นที่บริการ (11)

ใบสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกเขตพื้นที่บริการ (12)

ใบสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสมารถพิเศษ (13)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ใบสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเดิม  (41)

ใบสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอื่น ๆ (42)

ใบสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ความสมารถพิเศษ (43)

แผนผังสนามสอบ

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 เพิ่มเติม