ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
Detail :

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

แบบคำร้อง การจัดสรรโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนที่สอบได้ ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ (คลิก)

นักเรียนที่สอบได้ ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ (คลิก)

นักเรียนที่สอบได้ ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไปนอกเขตพื้นที่บริการ (คลิก)

นักเรียนที่สอบได้ ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทเขตพื้นที่บริการ (คลิก)

นักเรียนที่สอบได้ ม.1 ห้องเรียนปกติ เพิ่มเติม (คลิก)

นักเรียนที่สอบได้ ม.1 ห้องเรียนปกติ สำรอง  (คลิก)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

นักเรียนที่สอบได้ ม.4 ห้องเรียนปกติ  ประเภทความสามารถพิเศษ(คลิก)

นักเรียนที่สอบได้ ม.4 ห้องเรียนปกติ  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ(คลิก)

นักเรียนที่สอบได้ ม.4 ห้องเรียนปกติ  (คลิก)

นักเรียนที่สอบได้ ม.4 ห้องเรียนปกติ  เพิ่มเติม (คลิก)

นักเรียนที่สอบได้ ม.4 ห้องเรียนปกติ  สำรอง (คลิก)