โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร แจ้งปืดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
Detail :

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และแนวทางปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019)

แนวทางปฎิบัติของข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019

(ดาวน์โหลดคำสั่ง ในหัวข้อ คำสั่งโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) 

 

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ