การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
Detail :

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทังในระบบและนอกระบบ ปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามรายละเอียดแนบ