ระบบการจัดการเรียนการสอน Online
Detail :

ระบบการจัดการเรียนการสอน Online

ตารางเรียน Online

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

กลุามสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระเทคโนโลยี

- นายอภิพัฒน์  เพชร์ทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ