สารสนเทศ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Detail :

หน่วยงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสมาคมผู้กครองและภาคีเครือข่าย
โครงการกล้าแผ่นดิน
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน