สารสนเทศ

แบบฟอร์มฝ่ายอแนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
Read More
  ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563(pdf) ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563(pdf)      
ผลงานทางวิชาการของครู
Read More
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะการอ่านและจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยครูชยุต  เครือมาลี
DLTV
Read More
เกี่ยวกับ DLTV เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม                     โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เริ่มในปี พ.ศ. 2538 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในท้องที่ชนบทห..
แบบเรียน online ชั้นัธมศึกษาปีที่ ๖
Read More
GAT/PAT GAT/PAT ตอนที่ 1          GAT/PAT ตอนที่ 2           GAT/PAT ตอนที่ 3 GAT/PAT ตอนที่ 4          GAT/PAT ตอนที่ 5            คณิต..
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
Read More
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 คณิตศาสตร์ ตอนที่ 3 คณิตศาสตร์ ตอนที่ 4 คณิตศาสตร์ ตอนที่ 5 คณิตศาสตร์ ตอนที่ 6 ภาษาไทย ภาษาไทย ตอนที่ 1 ภาษาไทย ตอนที่ 2 ภาษาไทย ตอนที่ 3 ภาษาไทย ตอนที่ 4 ภาษาไทย ตอนที่ 5 ภาษ..
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
Read More
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โครงการดี เด่น สถานศึกษา
Read More
โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช   Princess Jubilee Award  การปฎิบัติที่เป็นเลิศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  
DLIT
Read More
ห้องเรียน DLIT   คลังสื่อการเรียนรู้   DLIT PLC   คลังข้อสอบ   DLIT Digital Library   DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้..
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
Read More
แบบฟอร์มขอลงข้อมูลใน เว็บไซด์ pcrs.ac.th แบบฟอร์มขอ e-mail
สารสนเทศ โครงการห้องเรียนพิเศษ
Read More
หน่วยงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ วิ..
  •  
  • 1
  • 2
  •