ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

ประกาศ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567


31 | ม.ค. | 2567

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567


26 | มี.ค. | 2567

ประกาศ รายชื่อนักเรียนโควต้า ตามแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567


05 | มี.ค. | 2567

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองลดค่าใช้จ่าย COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


27 | ม.ค. | 2565

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่องเลื่อนเปิดเรียนรูปแบบ On-site


21 | ม.ค. | 2565

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
14 | พ.ค. | 2567

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการ AFS

13 | พ.ค. | 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2567

14 | พ.ค. | 2567

เรื่อง รับสมัครครูผู้สอน นักวิชาการศึกษา และพนักงานสถานที่

22 | ก.พ. | 2567

เปิดบ้านเพชรพิชัย2566