ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

ภาพกิจกรรม งานเปิดบ้านวิชาการ SMTE


22 | ก.ย. | 2563

ประกาศผลเข้าร่วมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE ครั้งที่ 10


21 | ก.ย. | 2563

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE


08 | ก.ย. | 2563

งานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม


06 | ส.ค. | 2563

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform DEEP


04 | ก.ค. | 2563

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
26 | ส.ค. | 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

13 | ส.ค. | 2563

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่อง การทดลองเรียนแบบ On-sie

11 | ส.ค. | 2563

การเปิดเรียน on-site เต็มรูปแบบ

01 | ก.ค. | 2563

การใช้งาน Google Classroom (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง))