ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform DEEP


04 | ก.ค. | 2563

กิจกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ


24 | ก.ค. | 2563

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563


11 | ก.ค. | 2563

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดระนอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน


26 | มิ.ย. | 2563

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


23 | มิ.ย. | 2563

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
01 | ก.ค. | 2563

การใช้งาน Google Classroom (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง))

26 | มิ.ย. | 2563

กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน

08 | มิ.ย. | 2563

รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ A Mathematics Teacher

14 | พ.ค. | 2563

สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ ของผู้ปกครองนักเรียน