ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

คำสั่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


23 | พ.ย. | 2563

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564


04 | มี.ค. | 2564

ผลการพิจารณาคัดเลือกโควต้า ม.3 ปีการศึกษา 2564


16 | ก.พ. | 2564

หลักสูตรห้องเรียน SME


08 | ก.พ. | 2564

การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา


27 | ม.ค. | 2564

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
18 | ก.พ. | 2564

ประกาศจ้างครูชาวต่างชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

15 | ก.พ. | 2564

แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

21 | ธ.ค. | 2563

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู

26 | ส.ค. | 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน