ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


29 | ต.ค. | 2564

OBEC Content Center


09 | ก.ย. | 2564

ประกาศลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


01 | ก.ค. | 2564

ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564


29 | มิ.ย. | 2564

ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม วันที่ 21 มิถุนายน 2564


18 | มิ.ย. | 2564

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
29 | พ.ย. | 2564

สำนักงานสาธารณสุขตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศีกษา เนื่องในโอกาสเปิดเรียนแบบ Onsite

22 | พ.ย. | 2564

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

24 | พ.ย. | 2564

ประกาศจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) รอบที่ 2

29 | พ.ย. | 2564

ประกาศจ้างครูสอนคณิตศาสตร์ โปรแกรมนานานชาติ