ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

คำสั่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


23 | พ.ย. | 2563

พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE ครั้งที่ 10


07 | ต.ค. | 2563

ภาพกิจกรรม งานเปิดบ้านวิชาการ SMTE


22 | ก.ย. | 2563

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


03 | ต.ค. | 2563

กษิณา มุทิตาจิต 2563


25 | ก.ย. | 2563

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
26 | ต.ค. | 2563

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคารเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

26 | ส.ค. | 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

13 | ส.ค. | 2563

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่อง การทดลองเรียนแบบ On-sie

11 | ส.ค. | 2563

การเปิดเรียน on-site เต็มรูปแบบ