ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่องเลื่อนเปิดเรียนรูปแบบ On-site


21 | ม.ค. | 2565

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์


24 | ธ.ค. | 2564

ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


29 | ต.ค. | 2564

OBEC Content Center


09 | ก.ย. | 2564

ประกาศลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


01 | ก.ค. | 2564

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
21 | ม.ค. | 2565

ประกาศจ้างครูเคมี โปรแกรมนานาชาติ

09 | ธ.ค. | 2564

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

29 | พ.ย. | 2564

สำนักงานสาธารณสุขตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศีกษา เนื่องในโอกาสเปิดเรียนแบบ Onsite

22 | พ.ย. | 2564

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE