ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4


29 | เม.ย. | 2564

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564


04 | มี.ค. | 2564

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด(COVID-19)


27 | เม.ย. | 2564

ผลการพิจารณาคัดเลือกโควต้า ม.3 ปีการศึกษา 2564


16 | ก.พ. | 2564

การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา


27 | ม.ค. | 2564

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
09 | เม.ย. | 2564

ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ

07 | เม.ย. | 2564

การอบรมขยายความรู้่เพื่อรองรับการประเมินรางวัล OBECQA ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564

31 | มี.ค. | 2564

ประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงอาหาร

03 | มี.ค. | 2564

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร รุ่น 115