ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร

นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร
นางสาวจันจิรา เทพมณฑา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร
นางอารมย์ วาทะยา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร
นางสาวเกษรา หัศนี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร
นางสาวพรพิมล ศรีชาย
ตำแหน่ง :
ผู้บริหาร
นางสาวศุภนิจ หนูศรีแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
นายชาติ สกุลอุดมพงศ์
ตำแหน่ง :

นายเชาว์ ผยองศักดิ์
ตำแหน่ง :

นางเพ็ญศรี พงศ์วิริยะกาญจน์
ตำแหน่ง :

นางสาวสุนิสา ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง :

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณิกา ธนบัตร
ตำแหน่ง :

นางสาวชนัญชิตา ศิลปพรหมมาศ
ตำแหน่ง :

นางสาวปาริชาต หิรัญรัตน์
ตำแหน่ง :

นางสาวพะเยาว์ ขอบทอง
ตำแหน่ง :

นายปัญญา ลิมเพิ่มพูนวิวัฒน์
ตำแหน่ง :

นางสาวบัยนุน เจ๊ะสแม
ตำแหน่ง :

นางกมลมาลย์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง :

นางซั้ว กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง :

นางสุนันท์ ภูมิไชยา
ตำแหน่ง :

นางขวัญใจ รันตะ
ตำแหน่ง :

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมา แก้วนวล
ตำแหน่ง :

นางสาวชญานิศ ฟูประทีปศิริ
ตำแหน่ง : ครู
เทคโนโลยี
นางสาวศุลีพร อยู่ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
เทคโนโลยี
นายอภิพัฒน์ เพชร์ทอง
ตำแหน่ง : ครู
เทคโนโลยี
นางสาวรุจรินทร์ อยู่นอก
ตำแหน่ง : ครู
เทคโนโลยี
นางสาววราภรณ์ ล่องลม
ตำแหน่ง : ครู
เทคโนโลยี
นางปรียา ทรัพย์เอี่ยม
ตำแหน่ง : ครู
คณิตศาสตร์
นางสาววนิดา ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
คณิตศาสตร์
นาวสาวจริยาภรณ์ คงแทน
ตำแหน่ง : ครู
คณิตศาสตร์
นางศรัญญา นันทโช
ตำแหน่ง : ครู
คณิตศาสตร์
นางศศิธร สังขอินทร์
ตำแหน่ง : ครู
คณิตศาสตร์
นางเอมอร หนูแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู
คณิตศาสตร์
นางสาววัชราภรณ์ จิตยาภาตุ
ตำแหน่ง : ครู
คณิตศาสตร์
นางพิมพ์พิชชา ทองจันทร์แก้ว
ตำแหน่ง :
คณิตศาสตร์
นางสาวมะลิวัลย์ ทนนาน
ตำแหน่ง : ครู
คณิตศาสตร์
นางสาวฉัตรฤทัย รัตนโชติประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู
คณิตศาสตร์
นายปฐินันท์ ชัยศิริ
ตำแหน่ง : ครู
คณิตศาสตร์
นายตันติกร ใจดี
ตำแหน่ง : ครู
คณิตศาสตร์
นายจิรพันธ์ เพชรศิลป์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
คณิตศาสตร์
นางฐิติพร นุ่นลอย
ตำแหน่ง : ครู
คณิตศาสตร์
นายสงกรานต์ ปฐมอติชาต
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนาภรณ์
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางขวัญเรือน หนูนะ
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสาวบุษยา กิ่งนอก
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสาวณิชกานต์ ตวงสิน
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสาวสกุลณา ยกย่อง
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสุนิสา สุขเขียว
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสาวนฤนาต หมะโอะ
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
  •  
  • 1
  • 2
  •