ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน โปรแกรมนานาชาติ (ชีววิทยา)