รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นนักวิชาการศึกษา(โปรแกรมนานาชาติ)