กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563