ผลสอบ O-NET นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Detail :

ขอแสดงความยินดีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะอนน