แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของนักเรียนต่อการเรียนออนไลน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร