บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
Detail :

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดระนอง

ในโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)