งานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
Detail :

งานเปิดบ้านวิชาการ  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคใต้

ตอนบน ครั้งที่ 10  ปีการศึกษา 2563  วันที่ 19 – 20 กันยายน  2563    ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

กำหนดการ งานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2563

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาคณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี

โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทประยุกต์

โครงงานคณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาฟิสิกส์

การแข่งการแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาเคมี

การแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาชีววิทยา

การแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาโลก ดาราศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ ภาคภาษาอังกฤษ

 

งานพิธีการ

จัดแสดงนิทรรศการ

บรรยายพิเศษ

เกณฑ์การแข่งขันงานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)  ครั้งที่ 10

รายชื่อที่พัก-ในจังหวัดระนอง

รายละเอียดสิ่งที่ต้องเตรียม

แผนที่โรงเรียน