ภาพกิจกรรม งานเปิดบ้านวิชาการ SMTE
Detail :

งานเปิดบ้านวิชาการ  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคใต้

ตอนบน ครั้งที่ 10  ปีการศึกษา 2563  วันที่ 19 – 20 กันยายน  2563    ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง