กษิณา มุทิตาจิต 2563
Detail :

มุทิตาจิต แด่ครูเกษียณอายุราชการ วันที่ 25 กันยายน 2563

ผอ.ชวนะ  คำกล้า

ครูจรีรัตน์  พิชัยภาพ

ครูอัชวรรณ  สังวรกาญจน์

ครูพวงทิพย์  ปาณะศรี

ครูหทัยชนก  วัชรากุล