กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Detail :

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร