ภาพกิจกรรม

ร่วมใจเชียร์ ลูกขาว-แดง พิชัยรัตนาคาร ประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง 2565


25 | มี.ค. | 2565

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา 2563


18 | มิ.ย. | 2563

แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนทางไกล


08 | มิ.ย. | 2563

แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของนักเรียนต่อการเรียนออนไลน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร


17 | พ.ค. | 2563

ผลสอบ O-NET นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


30 | มี.ค. | 2563

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)


06 | มี.ค. | 2563

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563


06 | ก.พ. | 2563

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563


04 | ม.ค. | 2563