สารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
Detail :

หน่วยงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานอัตรากำลัง

  ข้อมูลครู / บุคลากร

  จำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา เพศ