สารสนเทศ

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่อง กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน
Read More
ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่อง กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562 ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่อง กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา  2563
สารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
Read More
หน่วยงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลัง   ข้อมูลครู / บุคลากร   จำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา เพศ