ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร

นางประทีป ชูแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสาวรัฐพร พูลผล
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาต่างประเทศ
นางปาริชาต พรหมประทานกุล
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาต่างประเทศ
นางอินทิรา พิมลศรี
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศุภมาส คงราษฎร
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจิระพร เพิงมาก
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาต่างประเทศ
นายชยุต เครือมาลี
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศันสนีย์ เชาวนกุล
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกนกพร วงศ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาต่างประเทศ
นางโชติรส ยิ้มมงคค
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ภาษาต่างประเทศ
นายธีรวุฒิ แป้นเพชร
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาต่างประเทศ
นายวชิรวิทย์ สังวรกาญจน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ภาษาต่างประเทศ
นายศุภมนต์ อินทร์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นายจักรินทร์ บุญณะแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางนภัสกร ฟองฟุ้ง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางสาวนารีรัตน์ ทองแท้
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางสาวญาณี ประมูลทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางสาวเกศศิรัชฎ์ ศรีทรสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางสาวชลิตา ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางสาวนันธิดา แสงเฉวก
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางสาวณัฐชริกา ขวัญเดือน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางอมรรัตน์ อัมพะวัน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางสาวนูรมา อาลี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางสาวเยาวรัตน์ สุริยงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
นายสิทธิชน พิมลศรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นายอภิวัฒน์ จันตะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
นางนิตยาพร เตี้ยวสกุล
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจิตติมา พิทยาสุนทร
ตำแหน่ง :
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปภา ประทีป ณ ถลาง
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางชฎาพร ชาตะรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวลักขณา คงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางทิพยวิมล เหตุทอง
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวรุ่งนภา บุญเฉลียว
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเพ็ญนภา ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพรรษกานต์ พุ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายอำนาจ วาทะยา
ตำแหน่ง : ครู
สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกฤษณีย์ โพธิ์คีรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวภราวดี เต็มเปี่ยม
ตำแหน่ง : ครู
สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวอลิษา ทองเจริญ
ตำแหน่ง : ครู
ศิลปะ
นายธวัชชัย นาคเอียด
ตำแหน่ง : ครู
ศิลปะ
นายดุษฎี เฮ่าหนู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ศิลปะ
นางสาวอรัญญา ไกวัลวณิช
ตำแหน่ง : ครู
การงานอาชีพ
นายอรรถวิทย์ สดุดี
ตำแหน่ง : ครู
การงานอาชีพ
นางสาวพัชรินทร์ ไพโรจน์
ตำแหน่ง : ครู
การงานอาชีพ